Vad är skyddsjakt?

Förutom att jaga för nöjes skull eller för att få fram mat eller skinn så bedrivs jakt också i skyddssyfte. Skyddsjakt innebär jakt som utförs för att skydda mänskliga eller ekologiska intressen. Det kan exempelvis vara att man skjuter björn för att de attackerar boskap eller människor, eller att populationen av en viss art börjar bli för stor eller hotas av en annan djurgrupp. Det finns ingen särskild utbildning inom skyddsjakt. Skyddsjakt kan tillåtas även om det inte är jaktsäsong och också på djur som annars inte är tillåtna att jaga om det finns ett särskilt behov av just sådan jakt. Det finns fyra skäl som naturvårdsverket har satt upp för att skyddsjakt ska få bedrivas. Det kan dels bero på:

  • Flygsäkerhet – exempelvis fåglar som flyger in i flygplansmotorer eller på annat sätt bringar fara.
  • Allmän säkerhet och hälsa – skyddsjakt som bedrivs för att skydda säkerhet eller hälsa bland allmänheten, eller andra orsaker som är av allmänt intresse. Det kan exempelvis vara av miljöskäl eller för att bevara ekobalans.
  • Skydd – skydd för olika växter och djur för att skydda dem från andra djur eller för att bevara deras livsmiljö
  • Allvarlig skada – jakt som bedrivs för att skydda mot allvarliga skador på till exempel boskap, skog, fiske eller grödor av olika slag.

Utöver dessa skäl ska tre förutsättningar vara uppfyllda:

  • Åtminstone ett av de fyra ovanstående skälen ska vara uppfyllt.
  • Det ska vara en sista utväg och användas om det inte finns någon annan lämplig lösning.
  • Jakten ska inte innebära en fara för den aktuella artens överlevnad i området eller överhuvudtaget.

Har man tamdjur som attackeras av vilt har man tillstånd att skydda dessa från viltet även om man inte har tillstånd att bedriva skyddsjakt. Måste man avliva viltet ska detta dock inrapporteras till berörd länsstyrelse så att de blir delgivna händelsen.

Leave a Reply